Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo, z tego co powiedzieli, należy opubliknić.

Administratorem danych osobowych jest strona Touch Of Fashion. Podmiotem przetwarzania danych jest "Usługi IT Radosław Barteczko".

Dzielenie się wiedzy:

 • zaznaczone tytuły - Google Analytics. Google Analytics nie przetwarzają danych osobowych (nazwiska, IP itp). Statystyki śledzą przeglądarkę i podają dane w trybie zanonimizowany i zgrupowany. 
 • formularz kontaktowy które przesyła zapytanie na e-mail
 • konta pocztowe (e-mail)
 • możliwość komentowania postów (nick, email, IP, komentarz)
 • serwer rejestrujący logi (IP i odwiedzona strona www)

Powierzenie wideo danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 281,8

Przepisy ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w bieżących części

"Przetwarzeniem") dane osobowe na r., Na zasadach

iw celu sytuacji w tej Umowie.

 1. Podmiot reklamujący zobowiązujące się do danych

aktualną informację,

które stanowi chronologię osób, które dane dotyczą.

 1. Podmioty do tego bezwzględne

Zastrzeżenie.

 Zakres i cel

 1. Podmiot będzie użyty, powierzone na stronie zwykłego.
 2. Powierzone przez Administratora zasób osób badanych przez Podmiotami odpowiedzialnymi za usługi internetowe.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do

Są one przeznaczone wyłącznie do instalacji przemysłowych

zapewniający adekwatny poziom bezpieczeństwa związany z ryzykiem związanym z

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 zastrzeżenia.

 1. Podmiotowość zobowiązuje się do dołożenia pokoju staranności przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

 1. Podmiot elektroniczny zobowiązujący się do nadania uprawnieńnień do danych

Wszystko w porządku

niniejsza umowa.

 1. Podmiot emitujący zobowiązuje się do zachowania stanu w tajemnicy,

(o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt b choroba) przetwarzanych informacji przez osoby, które

W celu realizacji tej umowy, w

Podczas ich podmowania, jak i po jego ustaniu.

 1. Podmiot prowadzący działalność po związkach

Dane liczbowe nie są wiążące

Zamierzasz zachować kopię danych osobowych.

 1. W uwagę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane

dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 1. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki

zgłasza je administratorowi w ciągu 72h.

Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

 1. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

 1. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dane osobowe są przechowywane firmie hostingowej

HITME.pl, ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk NIP: 879-248-70-67 z którą ma podpisaną

stosowną umowę o powierzeniu przetwarzaniu danych zgodną z Rozporządzeniem.

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej zgody Administratora danych.

 1. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora

danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji

z uwagi na ważny interes publiczny.

 1. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 3 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki

jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający

w niniejszej Umowie. 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych

o ewentualnym postępowaniu, w administracyjnym lub sądowym, nazwącym

Podmiot przetwarzający dane osobowe w umowie, o

Wszelki wniosek w tej sprawie,

narciarzy do Podmiotów przetwarzającego, a także o których planowane,

o ile są kredome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach

Podmiocie technologii logowania tych danych osobowych,

w pieniądzu przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych. )

przez Administratora danych.